"Wer als Mensch geboren ist, soll als Mensch zu leben lernen!"

 Johann Amos Comenius (1592-1670)

teaser NEWS teaser Schwerpunkte teaser Kontakt